Η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση πιστοποίησης ή την άρνηση χορήγησης πιστοποίησης λαμβάνεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης.

Η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελείται από επαγγελματίες επιθεωρητές οι οποίοι, διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων ικανοτήτων και διαφέρουν από εκείνους που διενήργησαν την επιθεώρηση.

Η Επιτροπή Πιστοποίησης κατανοεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων και τις απαιτήσεις της πιστοποίηση και έχει αποδείξει την ικανότητά της να αξιολογεί τις διαδικασίες της επιθεώρησης και τις σχετικές συστάσεις της ομάδας επιθεώρησης.