Το πρόγραμμα επιθεώρησης πιστοποίησης αποτελείται από έναν τριετή κύκλο πιστοποίησης.

Ο τριετής κύκλος της επιθεώρησης πιστοποίησης περιλαμβάνει:
o 1ο Στάδιο & 2ο Στάδιο της Αρχικής Επιθεώρησης Πιστοποίησης
o Επιθεώρηση Επιτήρησης τον 2ο και τον 3ο χρόνο
o Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης το 4ο χρόνο και πριν την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού

Το πρόγραμμα της επιθεώρησης μπορεί να προσαρμοστεί με βάση τις αλλαγές που σχετίζονται με το μέγεθος της επιχείρησης του πελάτη, το πεδίο και την πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης, τα προϊόντα και τις διαδικασίες, το επίπεδο αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης και τα αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων.