Ο Υπεύθυνος Προσφυγών διορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά περίπτωση για να λάβει υπόψιν συγκεκριμένα ζητήματα του προβλήματος.

Ο Υπεύθυνος Προσφυγών δεν έχει άμεσο συμφέρον για το αντικείμενο της προσφυγής, υπό οποιαδήποτε μορφή, ενώ διαφοροποιείται από τους επιθεωρητές και την Επιτροπή Πιστοποίησης.

Η προσφυγή ασκείται το αργότερο σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης στον πιστοποιημένο ή υποψήφιο πελάτη, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.