Το Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους ΕΛΟΤ 1435 απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα προκειμένου να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παρέχουν στους πελάτες τους αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας.

Το Σύστημα ΔιαχείρισηςΕΛΟΤ 1435 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και το είδος των υπηρεσιών επικοινωνίας.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση μιας εταιρείας με ΕΛΟΤ 1435 συνοψίζονται στα εξής:

  • Συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και διατάξεις.
  • Συμμόρφωση με τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008), προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
  • Βελτίωση της οργάνωσης και συνεχή βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.
  • Σαφής καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητάς.
  • Αύξηση ικανοποίησης και εμπιστοσύνης των πελατών.