Η GCERT παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης Συστημάτων Διαχείρισης για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα περικλείοντας όλες τις κατηγορίες των συστημάτων.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους εισηγητές τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών οπτικοακουστικών μέσων (multimedia), με σκοπό οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις αρχές και τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης.

Επίσης η εκπαιδεύσεις είναι εξατομικευμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών ενώ έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές ταχύρρυθμης εξειδικευμένης θεωρητικής και πρακτικής επιμόρφωσης.