Οι Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχει σαν σκοπό την τήρηση συστήματος αρχών και κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την ορθή πρακτική διανομής για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα των ΚΥΑ ΔΥ8δ/οικ.3607/892 (ΦΕΚ 1060/10.08.2001) & ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009.

Η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου απευθύνεται σε όλες τις Επιχειρήσεις Εμπορίας & Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι εταιρείες που εισάγουν ή διανέμουν ιατροτεχνολογικά είδη, τα φαρμακεία κλπ.

Η σημαντικότητα της εφαρμογής του συγκεκριμένου προτύπου προκύπτει από τις οδηγίες της Ε.Ε.  90/385/ ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ και τους υψηλούς ποιοτικούς στόχους που υποχρεώνουν τις εταιρείες να τηρουν αποτελεσματικά κανόνες ορθής πρακτικής ώστε τα εν λόγω προιόντα να τυγχάνουν απρόσκοπτης κυκλοφορίας στην αγορά της Ε.Ε.

Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται διαμέσου συνεργαζόμενων Φορέων.