Η GCERT κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, κατάρτιση και εμπειρία όσον αφοφά στη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, στη συνέπεια, στην εγκυρότητα και στην ταχύτητα ανταπόκρισης ενώ παρέχει όλα τα είδη τεχνικών ελέγχων σε βιομηχανίες και λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις ανυψωτικού εξοπλισμού όπως γερανογέφυρες, περονοφόρα, καλαθοφόρα, αντλίες σκυροδέματος και ανελκυστήρες.

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία η πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων είναι υποχρεωτική στη χώρα μας. Οσοι οργανισμοί δεν έχουν πιστοποιήσει τα ανυψωτικά μηχανήματα που διαθέτουν σύμφωνα με τη Νομοθεσία υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις (ΦΕΚ 2062/Β/2013).