Η Επιθεωρηση B’ Μερους Συστημάτων Διαχείρισης αναφέρεται στον έλεγχο που διεξάγει μία επιχείρηση σε κάποια άλλη με σκοπό να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζει η επιθεωρούμενη επιχείρηση. Η Επιθεώρηση B’ Μερους απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα των προμηθευτών τους, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και συνεργατών τους.

Η GCERT παρέχει υπηρεσίες Επιθεωρήσεων Β΄ Μέρους οι οποίες έχουν σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και απαιτήσεων από τον προμηθευτή/συνεργάτη μιας επιχείρησης καθώς και την πλήρη εφαρμογή των συμβατικων υποχρεώσεων του.

Οι πιο σημαντικοί λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση διεξάγει Επιθεωρήσεις Β’ Μέρους σε επιχειρήσεις που συνεργάζεται ή που πρόκειται να συνεργασθεί είναι:

  • Έλεγχος του βαθμού συμμόρφωσης της επιθεωρούμενης επιχείρησης με τις μεταξύ τους συμφωνημένες απαιτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης.
  • Έλεγχος για αδυναμίες της επιθεωρούμενης επιχείρησης και λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
  • Ελεγχος καταλληλότητας της  επιθεωρούμενης επιχείρησης ότι δύναται να ανταποκριθεί σε σχετικές απαιτήσεις.