Διαδικασία Χρήσης Λογότυπων

Gcert - Διαδικασία Χρήσης Λογότυπων

Ο Φορέας Πιστοποίησης έχει τα πλήρη δικαιώματα επί των σημάτων, των λογοτύπων, των πιστοποιητικών και των συναφών εγγράφων που αφορούν την πιστοποίηση. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης (λογότυπο) μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η πιστοποίηση είναι έγκυρη.

Δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το τι έχει πιστοποιηθεί και ποιος Φορέας Πιστοποίησης έχει χορηγήσει την πιστοποίηση.

Ο Πελάτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το σήμα (λογότυπο) σε προϊόν ή συσκευασία προϊόντος, να χρησιμοποιεί δηλώσεις στη συσκευασία του προϊόντος ή σε συνοδευτικές πληροφορίες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που ερμηνεύεται ως ένδειξη συμμόρφωσης προϊόντος. Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το σήμα (λογότυπο) σε εργαστηριακές δοκιμές, εκθέσεις βαθμονόμησης ή επιθεώρησης, δεδομένου ότι οι εκθέσεις αυτές θεωρούνται υπό αυτό το πρίσμα προϊόντα.

Οι αναφορές οι οποίες αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στις συνοδευτικές πληροφορίες ότι ο Πελάτης διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναγνωριστικό του Πελάτη (π.χ. εμπορικό σήμα ή όνομα), το είδος του συστήματος διαχείρισης (π.χ. ποιότητα ISO 9001, περιβάλλον ISO 14001 κλπ), το ισχύον πρότυπο και τον Φορέα Πιστοποίησης GCERT που εκδίδει το πιστοποιητικό. Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί, χωρίς το προϊόν να υποστεί φθορά και οι συνοδευτικές πληροφορίες να διατίθενται ξεχωριστά ή να αποσπώνται εύκολα. Οι ετικέτες ή άλλες αναγνωριστικές σημάνσεις θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του προϊόντος. Η αναφορά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το προϊόν, η διαδικασία ή η υπηρεσία πιστοποιείται με αυτό τον τρόπο.

Ο Πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Φορέα Πιστοποίησης όταν αναφέρεται στο καθεστώς πιστοποίησής του, σε μέσα επικοινωνίας, όπως διαδίκτυο, φυλλάδια, διαφημίσεις, ή άλλα έγγραφα.

Ο Πελάτης δεν πρέπει να κάνει ή να επιτρέψει παραπλανητική δήλωση σχετικά με την πιστοποίησή του, τη χρήση του πιστοποιητικού ή οτιδήποτε άλλο αφορά σε αυτό.

Κατά την αναστολή, την ανάκληση ή τη λήξη της πιστοποίησής, ο Πελάτης θα διακόψει τη χρήση κάθε διαφημιστικού υλικού που αναφέρεται στην πιστοποίηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού Πιστοποίησης. Επίσης θα διακόψει τη χρήση των πιστοποιητικών και των σημάτων πιστοποίησης (λογότυπα), τις αναφορές, στη συσκευασία του προϊόντος ή τις συνοδευτικές πληροφορίες.

Στη περίπτωση μείωσης ή άλλης αλλαγής του πεδίου πιστοποίησης, ο Πελάτης θα τροποποιήσει το σχετικό διαφημιστικό υλικό.

Ο Πελάτης δεν πρέπει να αναφέρεται στην πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνει ότι ο Φορέας Πιστοποίησης επικυρώνει ή πιστοποιεί ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια διαδικασία.

Ο Πελάτης δεν πρέπει να δηλώνει/ ή να υπονοεί ότι η πιστοποίηση ισχύει για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της πιστοποίησης.

Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιήσει την πιστοποίησή του με τέτοιο τρόπο, ώστε ο Φορέα Πιστοποίησης να χάσει την υπόληψη του και την αξιοπιστία του. Ο Φορέας Πιστοποίησης έχει το δικαίωμα να λάβει μέτρα σχετικά με τα παρακάτω:

  • λάθος αναφορές σε σχέση με την κατάσταση της πιστοποίησης
  • παραπλανητική χρήση των πιστοποιητικών, των σημάτων
  • παραπλανητική αναφορά στη συσκευασία του προϊόντος ή των συνοδευτικών πληροφοριών
  • αιτήματα διόρθωσης και διορθωτικές ενέργειες που αναφέρονται στις εκθέσεις επιθεώρησης
  • αναστολή, ανάκληση της πιστοποίησης
  • δημοσίευση της παράβασης
  • αξίωση αποζημίωσης ή δικαστική αγωγή.