Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 ορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας με βασικό στόχο τη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης/οργανισμού που το εφαρμόζει στον Τομέα της Οδικής Ασφάλειας μέσω της μείωσης / εξάλειψης των οδικών ατυχημάτων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων.

Το πρότυπο ISO 39001 απευθύνεται σε επιχείρησεις ή και οργανισμούς που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας/μεγέθους για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και σε διαχειριστές οδικών δικτύων οι οποίοι επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και ως εκ τούτου επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης, το ISO 39001 στοχεύει στη βελτίωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια (μεταφορά και μετακίνηση προσωπικού, μεταφορά προϊόντων κτλ.), ενώ ενθαρρύνει την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.