Ο Φορέας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων GCERT διοργανώνει On Line Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Εσωτερικούς Επιθεωρητές το οποίο αναφέρεται στους επαγγελματίες που θέλουν να παρέχουν «προστιθέμενη αξία» και να καθιστούν ικανή τη Συνεχή Βελτίωση (π.χ. υπεύθυνοι συστημάτων ποιότητας κλπ.) και δίνει πρακτικές γνώσεις για την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Επίπρόσθετα, το σεμινάριο παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και την υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Πληροφορίες Διεξαγωγής

100% e-Learning, εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM Meeting Software.

Γλώσσα, το εκπαιδευτικό υλικό και οι εισηγήσεις θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 18/05/2021 – 21/05/2021

Ώρες διεξαγωγής: 17.00-21.00

Κόστος: 250,00 €

Διάρκεια: 16 ώρες εκπαίδευσης / Κατανομή ωρών: 4 απογευματινά μαθήματα 17.00-21.00

Σε ποιους απευθύνεται

  • Στελέχη επιχειρήσεων με βασική γνώση της ανάπτυξης και της εφαρμογής του προτύπου ISO 9001 οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν Εσωτερικοί Επιθεωρητές ΣΔΠ.
  • Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση της ποιότητας όπως για παράδειγμα υπεύθυνοι συστημάτων ποιότητας οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν Εσωτερικοί Επιθεωρητές ΣΔΠ.
  • Επιχειρηματίες, διοικητικά στελέχη κι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, που θέλουν να παρέχουν «προστιθέμενη αξία» μέσω της επιθεώρησης ΣΔΠ ώστε να καθιστούν ικανή τη Συνεχή Βελτίωση.
  • Σε απόφοιτους πανεπιστημίων και σε υπαλλήλους επιχειρήσεων που τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με τον χώρο της Ποιότητας.

Οφέλη από την παρακολούθηση

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά κατανόηση και την υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Ποιότητας.

Εστίαση στο τρόπο προετοιμασίας, υλοποίησης και προσέγγισης της εκάστοτε επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βασιζόμενοι στο αντικείμενο και στις ανάγκες της επιθεωρούμενης επιχείρησης.

Βασικό εφόδιο γνώσης για ανάληψη θέσης εργασίας ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι συμμετέχοντες θα ικανοποιήσουν την απαίτηση εκπαίδευσης, ώστε να πιστοποιηθούν ως Εσωτερικοί Επιθεωρητές ΣΔΠ από τη GCERT.

Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής, παρακαλώ όπως κατεβάσετε το έντυπο και συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, ή συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντως.

Αποστείλατε την συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο info@gcert.gr