Το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που βοηθάει τις διάφορες δραστηριότητές του οργανισμού να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001 από έναν οργανισμό αποσκοπεί μεταξύ άλλων:

  • Στον εντοπισμό των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και την παρακολούθηση συμμόρφωσης με την νομοθεσία.
  • Στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού μέσω της ελαχιστοποίησης κατανάλωσης φυσικών πόρων.
  • Στη συνεχή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του οργανισμού.
  • Στη προώθηση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης στην αγορά, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική της θέση και την αξιοπιστία της.