Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 είναι το πιο διαδομένο παγκοσμίως πρότυπο διοίκησης το οποίο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις και την ικανότητα των οργανισμών ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και τη διασφάλιση της ασφάλεια των τροφίμων. Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους.

Το ISO 22000 είναι βασισμένο στις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης HACCP και στο CODEX ALIMENTARIUS και αποσκοπεί μεταξύ άλλων:

  • Στη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων.
  • Στον έλεγχο των κινδύνων και την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.
  • Στην παροχή προϊόντων, τα οποία είναι ασφαλή για τον καταναλωτή.