Η GCERT ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης από τον International Accreditation Services (IAS) για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως προς την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζονται.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 αφορά στην προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων και στην ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται μια επιχείρηση/οργανισμός. Το ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση/οργανισμό ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας ή το μέγεθός της ενώ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οργανισμούς που η προστασία της πληροφορίας είναι κρίσιμη, όπως σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, υγεία, το δημόσιο καθώς και σε εταιρείες που διαχειρίζονται πληροφορίες για λογαριασμό άλλων, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 αποδεικνύει μεταξύ άλλων:

  • Τον εντοπισμό των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και την παρακολούθηση συμμόρφωσης με την νομοθεσία.
  • Την ύπαρξη ενός επίσημου και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
  • Την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων.
  • Την διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών που εισέρχονται και ελέγχονται από μια επιχείρηση.
  • Την βελτίωση της αξιοπιστίας και της εμπιστευτικότητας της επιχείρησης.
  • Ότι οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή επικοινωνούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων είναι σημαντικές για τον οργανισμό.

 

Εκτός των ανωτέρω πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001, η πιστοποίηση ενός τέτοιου Συστήματος είναι υποχρεωτική βάσει του ΦΕΚ: 551 Β΄/20.2.2020 για τους Πάροχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων – Τιμολόγησης. Ο Φορέας μας είναι σε θέση να πιστοποιήσει με εγκυρότητα και αξιοπιστία το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρείας σας ώστε να συμμορφωθείτε έναντι της νομικής σας υποχρέωσης .