Το νέο πρότυπο 45001 αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους, με στόχο την πρόληψη, την αποφυγή ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001 απευθύνεται και εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης ISO 45001 αποσκοπεί μεταξύ άλλων:

  • Στη γνώση και εναρμόνιση των διαδικασιών της ενδιαφερόμενης εταιρείας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
  • Στη διασφάλιση ότι η καθιερωμένη πολιτική υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας είναι διαθέσιμη και κατανοητή από το προσωπικό και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της επιχείρησης.
  • Στη μείωση των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας καθώς και στη πρόβλεψη δυνητικών κινδύνων.