Η GCERT ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης από την International Accreditation Services (IAS) για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις & οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως προς την ποιότητα των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Το ISO 9001 αποσκοπεί στη συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης, με στόχο την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:

  • Ο εντοπισμός των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και η παρακολούθηση συμμόρφωσης με την νομοθεσία.
  • Η ικανότητα του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών.
  • Η προσπάθεια του οργανισμού για συνεχή βελτίωση και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.
  • Η ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών.
  • Η δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.