Ο Φορέας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων GCERT σε συνεργασία την DEGUST LTD διοργανώνει On Line Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Εσωτερικούς Επιθεωρητές το οποίο αναφέρεται στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ΥΑΕ (τεχνικούς ασφάλειας, υπεύθυνοι συστημάτων διαχείρισης ΥΑΕ κλπ.) και δίνει πρακτικές γνώσεις για την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης ΥΑΕ κατά ISO 45001:2018. Επίπρόσθετα, το σεμινάριο παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και την υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία.

Πληροφορίες Διεξαγωγής

100% e-Learning, εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM Meeting Software.

Γλώσσα, το εκπαιδευτικό υλικό και οι εισηγήσεις θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 19/01/2021 – 22/01/2021

Ώρες διεξαγωγής: 17.00-21.00

Κόστος και Διάρκεια

250,00 €

16 ώρες εκπαίδευσης / Κατανομή ωρών: 4 απογευματινά μαθήματα 17.00-21.00

Σε ποιους απευθύνεται

  • Στελέχη επιχειρήσεων με βασική γνώση της ανάπτυξης και της εφαρμογής του προτύπου ISO 45001 οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν Εσωτερικοί Επιθεωρητές ΥΑΕ.
  • Επαγγελματίες που ασχολούνται με την ΥΑΕ όπως για παράδειγμα τεχνικοί ασφάλειας οι οποίοι θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
  • Επιχειρηματίες, διοικητικά στελέχη κι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που θέλουν να παρέχουν «προστιθέμενη αξία» μέσω της επιθεώρησης YAE ώστε να προάγουν την ασφάλεια στην εργασία και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  • Σε απόφοιτους πανεπιστημίων και σε υπαλλήλους επιχειρήσεων που τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με τον χώρο της YAE.

Οφέλη από την παρακολούθηση

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά κατανόηση και την υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία.

Εστίαση στο τρόπο προετοιμασίας, υλοποίησης και προσέγγισης της εκάστοτε επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βασιζόμενοι στο αντικείμενο και στις ανάγκες της επιθεωρούμενης επιχείρησης.

Βασικό εφόδιο γνώσης για ανάληψη θέσης εργασίας ως Υπεύθυνος Διαχείρισης YAE σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι συμμετέχοντες θα ικανοποιήσουν την απαίτηση εκπαίδευσης, ώστε να πιστοποιηθούν ως Εσωτερικοί Επιθεωρητές YAE από τη GCERT.

Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής, παρακαλώ όπως κατεβάσετε το έντυπο που ακολουθεί και συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.

Αποστείλατε την συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο info@gcert.gr