Πολιτική Ποιότητας

Gcert - Πολιτική Ποιότητας

Ιδεολογία

Η GCERT έχει ως γνώμονα την παροχή αξιόπιστων, αμερόληπτων, ουσιαστικών, διαπιστευμένων και καινοτόμων πρακτικών λειτουργίας βασιζόμενη στα κριτήρια και τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17021 και των σχετικών κανονισμών και οδηγιών του Φορέα Διαπίστευσης.

Επίσης η GCERT σεβόμενη τόσο τον πελάτη όσο και τον εργαζόμενο είναι συνυφασμένη με την ηθική, τη δίκαιη συμπεριφορά και την εμπιστευτικότητα.

Ευχαριστημένος πελάτης
Λογότυπο GCert

Γιατί να μας επιλέξετε

Η δέσμευσή μας απέναντι στους πελάτες μας ορίζεται από τις αρχές της αμεροληψίας, επάρκειας, ευθύνης, διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και ανταπόκρισης στα παράπονα.

Η αμεροληψία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο κάθε αξιόπιστου Συστήματος Πιστοποίησης. Ο γενικός στόχος της πιστοποίησης είναι να παρέχει εμπιστοσύνη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι ένα Σύστημα Διαχείρισης πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Οι αποφάσεις του Φορέα Πιστοποίησης βασίζονται σε αντικειμενικές αποδείξεις συμμόρφωσης (ή μη συμμόρφωσης) και δεν επηρεάζονται από άλλα συμφέροντα ή από άλλα μέρη.

Προκειμένου να διασφαλίσει τα θέματα αμεροληψίας που απορρέουν από το Πρότυπο Διαπίστευσης ISO 17021, ο Οργανισμός μας έχει συστήσει Επιτροπή Αμεροληψίας.

Η GCERT έχει υιοθετήσει μια πολιτική πρόσληψης προσωπικού βασιζόμενη τόσο στα κατάλληλα προσόντα όσο και στην επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία.

Η GCERT αξιολογεί τους επιθεωρητές της και έχει επιλέξει την κατάλληλη ομάδα επιθεωρητών βάσει των αναγκών του κάθε επιθεωρούμενου Συστήματος Διαχείρισης

Η GCERT φέρει την ευθύνη για να ελέγξει και να αξιολογήσει επαρκή αντικειμενικά στοιχεία βάσει των οποίων στηρίζει την απόφαση πιστοποίησης με αμεροληψία και ανεξαρτησία.

Η απόφαση πιστοποίησης λαμβάνεται μόνο όταν οι σχετικές με την επιθεώρηση πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες αντικειμενικές αποδείξεις συμμόρφωσης με το εκάστοτε Πρότυπο.

Η GCERT θεσπίζει κανόνες για την παροχή δημόσιας πρόσβασης ή τη γνωστοποίηση μη εμπιστευτικών πληροφοριών, ανταποκρινόμενη θετικά σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών από τρίτους και αιτιολογώντας τη μη παροχή πληροφοριών όταν αυτό δεν είναι δυνατό.

Εμπιστευτικότητα

Η GCERT διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά την επιθεώρηση και ενημερώνει εκ των προτέρων τον πελάτη σχετικά με τις πληροφορίες που προτίθεται να θέσει στη διάθεση του κοινού ή τις πληροφορίες που διαθέτει στους Οργανισμούς Διαπίστευσης.

Οι πληροφορίες που αφορούν πελάτες δεν χρησιμοποιούνται ή αποκαλύπτονται για σκοπούς εκτός της πιστοποίησης και χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη.

Ανταπόκριση σε παράπονα

Η GCERT δεσμεύεται ότι όλα τα παράπονα που αναφέρονται από τους πελάτες της, θα διερευνηθούν και θα απαντηθούν άμεσα και εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Αν αναφερθεί καταγγελία η οποία κριθεί έγκυρη, θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση της.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Τεχνογνωσία

Αμεροληψία

Αμεσότητα

Αξιοπιστία

Δεύσμευση

Σεβασμός

Ποιότητα

Εμπιστευτικότητα