ΕΛΟΤ 1435

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435

Το Σύστημα Διαχείρισης ΕΛΟΤ 1435 “Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους” απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας όπως διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος καθώς και σε Φορείς του Δημοσίου τομέα.

Το Σύστημα Διαχείρισης ΕΛΟΤ 1435 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και το είδος των υπηρεσιών επικοινωνίας.

Γιατί είναι σημαντικό για την επιχείρηση

Το Σύστημα Διαχείρισης ΕΛΟΤ 1435 στοχεύει στη βελτίωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού προκειμένου να αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει στους πελάτες του αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα, η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 είναι υποχρεωτική, βάση του Ν. 3688/2008, για τις εταιρείες επικοινωνίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οφέλη του Συστήματος ΕΛΟΤ1435

Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής και πιστοποίησης ενός τέτοιου συστήματος συνοψίζονται στα εξής

Συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και διατάξεις.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Βελτίωση της  οργανωτικής δομής του οργανισμού, η οποία  συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητάς.

Συμμόρφωση με τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008)

Αύξηση ικανοποίησης και εμπιστοσύνης των πελατών.

Ορθότερη οικονομική διαχείριση.

Ζητήστε προσφορά

Σας ενδιαφέρει μια υπηρεσία και έχετε απορίες ή θέλετε μία προσφορά;